Huyện Đồng Kỷ

STT TÊN NT SỐ ĐT TỈNH QuẬN HUYỆN ĐỊA CHỈ
1 NT Phương Linh 962888136 Thái Nguyên TP Thái Nguyên SN 36 Tổ 7 PhƯờng chùa Hang TP Thái Nguyên
2 QT Liên Phương 915174960 Thái Nguyên TP Thái Nguyên SN 83 Chiến Thắng Chàu Hang, TP Thái Nguyên