Huyện Duy Xuyên

STT Tên NT /ĐL SĐT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Số 149 0905850385 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Gần bệnh viện, Mỹ Hòa, Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
2 Số 319 – Chị Tám 0905502860 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Chợ, Trà Kiệu, Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
3 Số 156 0905672148 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên Gần ngã 3, Ql1a, Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
4 Số 421 Quảng Nam Huyện Duy Xuyên  Trà Kiệu, Huyện Duy Xuyên