Huyện Hồng Dân

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Bạc Liêu
Hồng Dân
NT Nguyễn Văn Tồn 251- Ngan Dừa- Hồng Dân- Bạc Liêu 0947411283