Huyện Hưng Nguyên

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Hiệu thuốc Hoàng Lam 0986336931 Nghệ AN Hưng Nguyên Hiệu thuốc Hoàng Lam Xóm 4 xã Hưng Phúc huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An
2 Quầy Thuốc Trần Thị hậu 0985631026 Nghệ AN Hưng Nguyên xóm 8,xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, nghệ an
3 Quầy thuốc Hồng Liên NA 0986557343 Nghệ AN Hưng Nguyên Xóm 17, xã Hưng Thắng, huyện HƯng Nguyên, tỉnh Nghệ An