Huyện Kế Sách

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Vạn Tế Đường 02993876119 Sóc Trăng Kế Sách 30 đường 30/4, Thị Trấn Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng
2 Nhà Thuốc Vệ Sanh Đường ⭐ 02993876249 Sóc Trăng Kế Sách 57 đường 30/4, Thị Trấn Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng