Huyện Kon Plông

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1655 Quầy Thuốc Tư Nhân Thịnh Phát 967784749 Kon Tum Huyện Kon Plông Tỉnh Lộ, 676, Đăk Long, Huyện Kon Plông