Huyện Phú Ninh

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Qt Sơn Uyên 1669210964 Quảng Nam Huyện Phú Ninh Đường, 615, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh
2 Qt Minh Thư 935479237 Quảng Nam Huyện Phú Ninh Đường 615, Kỳ Phú, Tam Phước, Huyện Phú Ninh