Huyện Phú Thiện

STT STT SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc Như Quỳnh 327692991 Gia lai Phú Thiện thôn pleitel a, xã iasol, Phú Thiện/GIA LAI