Huyện Quảng Trạch

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Lê Huy – Chị Hường 989160489 Quảng Bình Quảng Trạch Nhà Thuốc BVĐK Quảng Trạch, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình