Huyện Sơn Trà

STT Tên Nhà thuốc SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Dapharco 199 0987288350 TP. Đà Nẵng Quận Sơn Trà 39 Hồ Nghinh, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
2 Nt Dong Giang 905266263 TP. Đà Nẵng Quận Sơn Trà 32, Nguyen Van Thoai, A, Quận Sơn Trà
3 Nt Thiện Tâm 905650758 TP. Đà Nẵng Quận Sơn Trà 134, Lê Tấn Trung, A, Quận Sơn Trà