Huyện Thăng Bình

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Qt Cô Hà Rồm -ht 77 2353874184 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 200, Tiểu La, Tt Hà Lam, Huyện Thăng Bình
2 Qt Hồng Nhung 916874340 Quảng Nam Huyện Thăng Bình .43, .tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình
3 Qt Kim Loan 905591963 Quảng Nam Huyện Thăng Bình 128, Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình
4 Qt 86 Xuân Thủy 984427471 Quảng Nam Huyện Thăng Bình Chợ, Hà Châu, Bình Phú, Huyện Thăng Bình
5 Qt Á Liên 987443195 Quảng Nam Huyện Thăng Bình Chợ, Bình Trị, Châu Lâm, Huyện Thăng Bình
6 Qt Thương 984859844 Quảng Nam Huyện Thăng Bình Ngã 3, Ngọc Phô, Bình Tú, Huyện Thăng Bình
7 Minh Thư 978745748 Quảng Nam Huyện Thăng Bình Thôn, Ngũ Xã, Bình Chánh, Huyện Thăng Bình