Huyện Tuyên Hóa

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nhà Thuốc Phương Đan QB 912515333 Quảng Bình Tuyên Hóa Tiểu Khu 2 Chợ Đồng Lê, TT Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình