Huyện Vũng Liêm

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1783 Vĩnh Bình 2703970020 Vĩnh Long Huyện Vũng Liêm Tổ 2, Khóm 2, Ttm Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm