Quận 8

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Số 14 977058464 TP. Hồ Chí Minh Quận 8 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8
Nhà Thuốc Bảo Như 0908690466 Hồ Chí Minh Quận 8 98 Bùi Minh Trực , Phường 05, Quận 8 , TP Hồ Chí Minh.